Proprius Partners Logo

Skandinavian pienyhtiömarkkinat – helmiä etsimässä 1500 yhtiön joukosta

Picture of Viktor Lindell

Viktor Lindell

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Scandinavia on nyt auki merkinnöille. Merkinnät saa helposti tehtyä täältä täyttämällä merkintälomakkeen. 

Rahaston marraskuun aloituksen osalta merkintälomake on lähetettävä viimeistään 27.11.2023. Rahaston minimerkintä on 50 000 € ja lisämerkinnät minimissään 10 000 €. 

Skandinaviassa on poikkeuksellisen laaja tarjonta listattuja pienyhtiöitä. Jos pienyhtiöksi määritellään alle miljardin euron yhtiö, niin Pohjoismaissa on yli 1500 pienyhtiötä (pörssilistatut ja muut listatut osakkeet, kuten First North mukaan luettuna). Näistä yksinomaan Ruotsissa on yli 900 yhtiötä. Jos vertailukohtana käyttää Suomea, niin Skandinaviassa on lähes kymmenkertainen määrä listattuja yhtiöitä.

Pienyhtiöissä vähäinen huomio niin sijoittajilta kuin analyytikoilta

Bloomberg tietokannan mukaan pienyhtiöt Skandinaviassa vastaavat noin 88 prosentista listattujen yhtiöiden kappalemäärästä, mutta markkina-arvosta vain noin yhdeksästä prosentista. Tämä kertoo omaa kieltään siitä, että suuret sijoittajat ja suuret rahat liikkuvat suuryhtiökentässä ja pienyhtiöt jäävät auttamatta vähemmälle huomiolle. Lisäksi pienyhtiöiden analyytikkoseuranta on suuryhtiöihin nähden erittäin vähäistä. Keskimäärin 0,8 analyytikkoa seuraa pienyhtiöitä, kun vastaava luku suuryhtiöiden kohdalla on 11,5. Mielenkiintoista on myös se, että pienyhtiöissä analyytikkoseurannan mediaani on pyöreät nolla. Eli suurinta osaa pienyhtiöitä ei seuraa yhtään analyytikkoa. Suuryhtiöiden kohdalla vastaava luku on 9. Tämä asetelma luo varsin herkullisen asetelman osakepoiminnalle pienyhtiökentässä.

Lähde: Bloomberg, Proprius Partners

Pohjoismaiset pienyhtiöt ovat tuottaneet selvästi eurooppalaisia pienyhtiöitä paremmin

Pohjoismaiset pienyhtiöt ovat keskimäärin pitkällä aikavälillä tuottaneet eurooppalaisia pienyhtiöitä selvästi paremmin. Esimerkiksi 20 vuoden tarkastelussa 10/2003–10/2023 pohjoismaiset pienyhtiöt tuottivat keskimäärin 10,8 % (kokonaistuotto 671 %) kun eurooppalaiset pienyhtiöt tuottivat keskimäärin noin 8,2 % (kokonaistuotto 382 %).

Lähde: Bloomberg

Kovimmat nousijat viimeisten 10 ja 20 vuoden aikana ovat olleet lähes poikkeuksetta pienyhtiöitä

Listatuista yhtiöistä kovimmat nousijat Skandinaviassa ovat lähes poikkeuksetta olleet pienyhtiöitä. Sekä kymmenen että kahdenkymmenen vuoden tarkastelussa kahdestakymmenestäviidestä eniten nousseista yhtiöistä kaksikymmentäneljä olivat lähtöhetkellä pienyhtiöitä (alle 1 mrd. euron markkina-arvo). Kahdenkymmenen vuoden tarkastelussa kovin nousija oli ruotsalainen ohjelmistoyhtiö Vitec reilun 53.000 prosentin kokonaistuotolla ja sijalla 25 oli ruotsalainen tekniikan konsultti Sweco noin 3.200 prosentin kokonaistuotollaan. Eniten nousseista yhtiöistä 72 prosenttia oli ruotsalaisia, 20 prosenttia oli tanskalaisia ja 8 prosenttia oli norjalaisia.

MSCI Nordic Small Cap EUR -indeksi on kahdessa vuodessa laskenut 38 %

Skandinavian pienyhtiömarkkinat ovat laskeneet reippaasti viimeisten kahden vuoden aikana. Huippu saavutettiin marraskuun loppupuolella 2021 ja tätä pohjoismaista pienyhtiökehitystä kuvaava MSCI Nordic Small Cap -indeksi on euroissa laskenut peräti 38 prosenttia. Eurosijoittajan tuottoja ovat syöneet paitsi osakekurssien lasku myös selvästi heikentyneet valuutat eli Ruotsin ja Norjan kruunut.

Pienyhtiöiden laskuun on vaikuttanut paitsi talouden epävarmuus, korkojen nousu ja heikentyneet tuloksentekokyvyt myös sijoittajien heikentynyt sentimentti ja turvallisuushakuisuus. Tämä kombinaatio on pienyhtiöille myrkkyä, koska pienyhtiöillä on lähtökohtaisesti aina ja etenkin heikkoina aikoina rajallinen likviditeetti.

Puhtaalta pöydältä liikkeelle – Proprius Partners Micro Scandinavia

Me näemme vallitsevan tilanteen Skandinavian pienyhtiömarkkinoilla hyvin mielenkiintoisena ja olemme innoissamme päästessämme liikkeelle puhtaalta pöydältä valikoimaan mielestämme kaikkein houkuttelevimmat yhtiöt rahastosalkkuumme. Osakekurssit ovat kohdealueellamme monin paikoin suorastaan romahtaneet.

Indikatiivisessa lähtösalkussamme on painotettu  terveydenhoitoalaa ja IT-yhtiöitä. Näiden osuus salkusta on yhteensä yli 70 prosenttia. Näemmekin, että menneiden vuosien rajut kurssilaskut avaavat pitkäjänteiselle sijoittajalle hyvin mielenkiintoisen mahdollisuuden poimia laadukkaita yhtiöitä kohtuulliseen hintaan.

Ystävällisin terveisin,

Viktor Lindell

Salkunhoitaja

Vastuunrajoituslauseke

Proprius Partners Oy (jäljempänä Proprius tai yhtiö) on laatinut tämän materiaalin, joka ei ole osa yhtiön virallista tuotemateriaalikokonaisuutta. Esitetty informaatio saattaa sisältää Propriuksen yleistä tietoa ja näkemyksiä informaation julkaisuhetkellä, joita voidaan erikseen ilmoittamatta muuttaa, ja jotka perustuvat Propriuksen parhaan kykynsä mukaan tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin pohjautuen sen luotettavina pitämistä julkisista lähteistä kokoamaansa informaatioon. Pyrkimyksenä on antaa mahdollisimman tarkkoja ja oikeita tietoja, mutta Proprius tai sen työntekijät eivät voi taata esitettyjen tietojen, arvioiden tai mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa kolmannelta osapuolelta saatujen tietojen oikeellisuudesta. Materiaalissa esitetyt tiedot voivat muuttua tai ovat voineet muuttua materiaalin laatimisen jälkeen.

Esitys tai sen sisältämät tiedot eivät ole sijoitus-, vero-, kirjanpitoneuvoja tai lainopillisia neuvoja, kehotus kaupankäyntiin tai muihin sijoitustoimenpiteisiin tai niiden tekemättä jättämiseen eikä niitä voida missään tilanteessa pitää rahoitusvälineen myynti- tai ostotarjouksena. 

Esitetyt tuotto-odotukset ovat vain suuntaa antavia arvioita, eivätkä ne ole lupauksia tulevasta tuotosta tai korosta. Sijoittajan tuotteesta saama tuotto määräytyy markkinoiden kehityksen mukaan. Markkinoiden kehitys on tulevaisuudessa epävarmaa, eikä sitä voida ennustaa tarkasti. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Asiakas voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Esitetyt tiedot eivät perustu rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen kohde-etuuksien puolueettomaan sijoitustutkimukseen tai -analyysiin.

Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä perehtyä Propriuksen julkaisemiin virallisiin dokumentteihin osoitteessa www.proprius.fi tai Propriuksen toimipisteessä. Asiakas vastaa aina yksin sijoituspäätöstensä ja toimeksiantojensa taloudellisista seuraamuksista. Proprius ei vastaa mistään välittömistä, välillisistä tai seurannaisluontoisista vahingoista tai tappioista, joita tässä materiaalissa esitetyn informaation käyttö voi aiheuttaa. 

Propriuksen valvovana viranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Tämä materiaali on Propriuksen immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa eikä sitä saa millään tavalla jäljentää, julkaista tai levittää ilman Propriuksen kirjallista etukäteislupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.