Proprius Partners Logo

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Scandinavia

Micro Scandinavia osuuden arvo 10.07.2024 111,66 

Erikoissijoitusrahasto Proprius Partners Micro Scandinavia on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, jonka sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa rahasto-osuudelle mahdollisimman korkea arvonnousu pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisesti. 

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten Skandinaviassa (Ruotsi, Norja ja Tanska) listattujen yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon. Huomautamme, että Suomi ei kuulu rahaston sijoitusalueeseen, joten päällekäisyyksiä Suomi-osakkeisiin ei rahaston kautta tule. Käytämme lukuisia erilaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia kriteereitä osana sijoitusprosessiamme. 

Lisäksi rahaston tavoitteena on SFDR:n 8 artiklan mukaisesti edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien yhdistelmiä, ja sijoitusten kohteena olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi rahasto käyttää ulkopuolisten tahojen ylläpitämiä kestävyysarviointeja sijoituskohteiden kestävyysriskien sekä kestävyystekijöiden arviointiin. Rahasto tavoittelee selkeästi korkeampaa tuottoa kuin laajemmin sijoituksensa hajauttavat rahastot.

Rahaston minimimerkintä on 50 000 €.

Salkunhoitajat

Viktor Lindell
Salkunhoitaja

Viktor Lindell (KTM) on ollut alalla vuodesta 2005 ensin osakeanalyytikkona Fourton Rahastoyhtiössä ja sittemmin salkunhoitajana Ålandsbankenilla ja Taalerilla. 

Viktorilla on monipuolinen kokemus niin skandinaavisista kuin keskieurooppalaisista yhtiöistä ja lisäksi listaamattomista suomalaisyrityksistä. 

Ensimmäisen oman yrityksen Viktor perusti jo 16-vuotiaana puhelinosakekauppoja varten. 

Viktor on jo pitkään keskittynyt skandinaavisiin osakkeisiin, erityisesti Ruotsin poikkeuksellisen laajan ja monipuoliseen osakemarkkinaan. 

Viktor painottaa sijoitustyylissään pieniä ja keskisuuria yrityksiä, koska niiden joukosta on hyvä mahdollisuus löytää helmiä.

Viktor on onnistunut luomaan selvää ylituottoa Skandinaviassa arvo-osakkeilla, vaikka vastatuuli on ollut kova.

Vapaalla hän suuntaa usein merille veneilemään tai juoksulenkille sekä viettää aikaansa perheensä kanssa.

”If a business does well, the stock eventually follow.” Warren Buffet

Jonas Koivula
Salkunhoitaja

Jonas Koivula (KTM) tuli alalle vuonna 2004 Fourton Rahastoyhtiöön, josta hän siirtyi Taalerille vuonna 2011. 

Jonas on Suomen arvostetuimpia Eurooppa-osaketaitureita ja on keskittynyt erityisesti saksankielisen Euroopan osakkeisiin eri sijoitustyyleillä.

Useimmat Suomen suurimmista institutionaalisista sijoittajista ovat luottaneet Jonaksen tekemiseen jo vuosikymmenen ajan.

Jonas on erittäin hyvä aistimaan markinoiden tunnelmia ja vetämään niistä johtopäätöksiä.

Jonas on voittanut Euroopan yleisen markkinakehityksen huomattavalla marginaalilla ja säännönmukaisesti.

Hänen harrastuksiinsa lukeutuvat monipuolinen kuntoilu, matkustelu ja koiransa kanssa puuhastelut

”The person that turns over the most rocks wins the game.”  – Peter Lynch

Tuotetiedot ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävistä tuotteista

Ei kestävää sijoitustavoitetta 

Rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta ei tee kestäviä sijoituksia. 

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Sijoituskohteina olevien yritysten tulee noudattaa hyviä hallintotapoja. Näiden tavoitteiden edistämiseksi ja seuraamiseksi Proprius käyttää menetelminä poissulkemista, kestävyystekijöiden huomiointia sekä aktiivista omistajuutta ja vaikuttamista. Pyrimme aina saamaan mahdollisimman täydellisen käsityksen sijoituskohteiden yhteiskunnallisista sekä ympäristöllisistä vaikutuksista sekä käymään yhtiön kanssa dialogia näiden havaintojen perusteella. Rahoitustuotteiden sijoituskohteiden hyviä hallintotapoja analysoidaan ennen sijoitusta sekä monitoroidaan sijoitusten aikana epäkohtien osalta.

Sijoitusstrategia

Rahasto sijoittaa varansa sellaisten Skandinaviassa (Ruotsi, Norja ja Tanska) listattujen yhtiöiden arvopapereihin ja ensisijaisesti osakkeisiin, joissa yhtiöiden liiketoiminnalliset näkymät vaikuttavat lupaavilta suhteessa yhtiön osakkeen hinnoitteluun ja riskitasoon. ESG-ominaisuudet sisällytetään rahaston strategiaan siten, että rahasto ottaa PAI-indikaattorit huomioon sijoituksia tehdessään sekä Uprightin nettoimpaktin yhtiökohtaisesti. Lisäksi rahaston kokonaisnettoimpakti Uprightin laskemana on osana sijoitusprosessia.

Sijoitusten osuus

Rahaston nettovarallisuudesta vähintään 50 prosenttia odotetaan kohdistettavan sijoituksiin, jotka vastaavat rahaston ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Proprius Partners Oy:n salkunhoito käyttää pääasiassa sijoitustoiminnassaan Uprightin impaktilaskelmia, jotka tarjoavat arvion kohdeyhtiön vaikutuksesta ympäristöön ja yhteiskuntaan. Nettoimpaktilaskelma antaa pisteytyksen neljällä eri osa-alueella, joista muodostetaan yhtiön kokonaisnettoimpaktiluku. Lisäksi rahasto käyttää ilmasto- ja muita ympäristöindikaattoreita sekä yhteiskunnallisia indikaattoreita ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamisen mittaamiseen siltä osin, kun asianmukaista tietoa on saatavilla suoraan kohdeyhtiöiltä itseltään.

Menetelmät

Toimiala- ja arvopohjaiset poissulkemiset

Poissulkemisten tarkoitus on rajata sijoitusaltistusta tietyille sektoreille tai toimintoihin, joita saatetaan pitää vahingollisina ympäristölle ja/tai yleisesti yhteiskunnalle. Toimialatarkastelussa arvioidaan yrityksen osallistuminen tiettyyn toimintoon käyttämällä mittarina kyseisestä toiminnosta saatavaa liikevaihtoa. Toimialapoissulkemiset syntyvät valitsemiemme tietojen tarjoajien tietojen ja menetelmien pohjalta.

Salkkua rakennettaessa sovelletaan poissulkemiskriteereitä, joilla rajoitetaan sijoituksia sellaisiin yrityksiin ja liikkeeseenlaskijoihin, joilla on huomattavia kytköksiä seuraaviin toimialoihin:

• Tupakka

• Kansainvälisten sopimusten vastaisiin aseisiin liittyvät yhtiöt

• Uhkapeliyhtiöt

• Aikuisviihteen tuottajat

Pääasialliset haitalliset vaikutukset (”PAI”, Principal Adverse Impact)

Sijoitusten kielteinen vaikutus kestävyystekjiöihin otetaan huomioon sijoituspäätöstä tehtäessä, mikä on kiinteä osa sijoitusprosessia.

Aktiivinen omistajuus

Proprius Partners Oy käy asiakkaidensa puolesta monimuotoista vuoropuhelua, jolla se pyrkii kannustamaan sijoituskohteena olevia yrityksiä parantamaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä käytäntöjään ja edistämään pitkän aikavälin näkökulman huomioon ottamista päätöksenteossa.

Rahaston nettoimpakti

Uprightin nettoimpaktilaskelma ottaa kantaa neljään aihealueeseen tasapainoin: Yhteiskunta, Tieto, Terveys sekä Ympäristö. Uprightin alusta laskee tuloksen kaikille neljälle osa-alueelle pisteytyksen käyttäen tutkimustuloksia sekä julkisesti saatavilla olevia tietoja yhtiöistä sekä toimialasta. Lopputuloksena syntyy yksittäinen nettoimpaktiluku, jota Proprius Partners käyttää kestävyysindikaattorina rahaston sekä yksittäisten sijoitusten osalta.

Sitovat osatekijät

Rahaston nettoimpaktin (Upright mallinnus) on aina oltava vähintään 0. Negatiivisten nettoimpaktin omaavien sijoitusten osalta rahaston salkunhoitotiimin on kerättävä perustelut sijoituksen tekemiselle sekä esitettävä uskottava selitys sille, miksi salkunhoitotiimin näkemys eroaa impaktilaskelmasta tai miten sijoituskohde voi parantaa impaktiansa. Vähintään 50 prosentilla rahaston sijoituskohteista on oltava positiivinen nettoimpakti (>0). Toimialakohtainen seulonta estää sijoittamisen niihin toimialoihin, jotka on Proprius Partnersilla poissuljettu.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä ja tietojen tarjoajia varmistuaksemme, että rahaston sijoitukset tehdään sen edistämien ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien mukaisesti. Päätietolähteen toimii Uprightin nettoimpaktilaskelmat, mutta niitä pyritään täydentämään yhtiökohtaisilla raportoiduilla tiedoilla.

Ulkoisille palveluntarjoajille suoritetaan vuosittain arviointi sovellettavien menetelmien selvittämiseksi ja tiedon laadun varmistamiseksi. Lisäksi salkunhoitotiimi käy jatkuvaa dialogia yhtiöiden ja Uprightin impaktilaskelmien epäkohdista ja mahdollisista väärinymmärryksistä.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Tietolähteet sekä metodologiat palveluntarjoajien osalta voivat vaihdella jatkuvasti ja ennusteet sekä tiedot voivat olla vajavaisia sekä reaalimaailman havainnoista poikkeavia.

Asianmukainen huolellisuus

Proprius Partners noudattaa jatkuvasti asianmukaista huolellisuutta keskustelemalla palveluntarjoajien kanssa ja kriittisesti tarkastelemalla tietojen ja ennusteiden laatua suhteessa Propriuksen omiin havaintoihin yhtiöiden toiminnasta sekä yhtiöiden omaan raportointiin.

Vaikuttamispolitiikat

Harjoitamme aktiivista omistajapolitiikkaa. Tapaamme omistamiemme yritysten ylintä johtoa sekä sijoittajasuhdejohtajia säännöllisesti, jolloin Propriuksella on hyvät kanavat vaikuttaa suoraan yhtiön toimintaan esimerkiksi nostamalla esiin mahdollisesti havaittuja epäkohtia yhtiön toiminnassa. Kontaktiemme kautta meillä on kommunikointimahdollisuus myös suuromistajiin sekä hallitusten jäseniin. Siksi Propriukselle paras tapa edistää aktiivista omistajuutta on olla säännöllisesti yhteydessä yhtiön johtoon ja muihin päättäviin elimiin.

Meille omistajuus tarkoittaa sitä, että seuraamme yhtiöitä ja niiden liiketoimintaa tarkasti ja käymme rakentavaa keskustelua yhtiön ylimmän johdon, omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ylivoimaisesti parhaat vaikutusmahdollisuutemme ovat yleensä johdon kanssa käytävissä dialogeissa, joihin panostamme.

Erityisesti markkina-arvoltaan pienissä yrityksissä saatamme olla merkittäviä omistajia. Tämä voi tarkoittaa useiden prosenttien omistusta yhtiön koko osakekannasta.

Yhtiökokoukset

Käymme äänestämässä tai annamme valtakirjan muulle toimijalle äänestää rahastojemme puolesta yhtiökokouksissa silloin, kun uskomme, että se oikeasti edistää osuudenomistajiemme etua ja silloin kun koemme äänestettävien asioiden olevan erikoisen tärkeitä yhtiöille. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi yrityskaupat sekä muut erityistilanteet.

Hallitus- sekä muut luottamustehtävät yhtiöissä

Merkittävistä omistusosuuksista voi seurata myös erilaisia mahdollisuuksia tai velvollisuuksia osallistua yhtiön hallitustyöhön tai muihin luottamustehtäviin yhtiön sisällä. Nimitystoimikuntiin osallistuminen ei ole rahastojemme osuudenomistajien edun mukaista ilman painavia syitä, koska sisäpiiritiedolle altistuminen voi rajoittaa salkunhoidollista vapautta. Emme myöskään päästä nimitystoimikuntiin salkunhoidon ulkopuolista henkilöä, sillä nimitystoimikunnan jäsenillä tulisi olla hyvä käsitys yhtiöstä ja/tai yhtiön toimialasta.

Hallitustyöhön emme osallistu, sillä se rajoittaa salkunhoidollista vapautta merkittävästi. 

Meille omistajuus tarkoittaa sitä, että seuraamme yhtiöitä ja niiden liiketoimintaa tarkasti ja käymme rakentavaa keskustelua yhtiön ylimmän johdon, omistajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Ylivoimaisesti parhaat vaikutusmahdollisuutemme ovat yleensä johdon kanssa käytävissä dialogeissa, joihin panostamme.

Valtakirjaneuvonantajan käyttö

Voimme käyttää arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua valtakirjaneuvonantajaa, jonka kotipaikka on Suomessa tai kolmannessa maassa, jos palveluja tarjotaan ETA-alueella. Valtakirjaneuvon-antajalla tarkoitetaan yhteisöä, joka liiketoimintanaan analysoi säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskijan julkistamia tietoja muodostaakseen niiden perusteella sijoittajien äänestyspäätöksen tueksi selvityksiä tai laatiakseen äänioikeuden käyttöön liittyviä neuvoja ja suosituksia.